Kategoria: Modyfikowanie zachowań

ZRÓŻNICOWANE ODPOWIEDZI

Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, ile osób podejmuje pró­by zmian samych siebie; ile osób podejmowało takie próby, na- stąpnie rezygnując z nich z poczuciem poniesionej porażki; a ilś wreszcie próbowało modyfikować samych siebie i osiągnęło su­kces w tej dziedzinie. Jeżeli ...

KONCEPCJE MODYFIKACJI WŁASNYCH ZACHOWAŃ

Przeciwny pogląd głosi S. Schachter (40), który przeprowadził mały sondaż ankietowy wśród mieszkańców dwóch miejscowości i stwierdził, że spośród tych, którzy podejmowali próby w tym zakresie, około 63% przestało palić i mniej więcej tyle samo stra­ciło znacznie na wadze. Zapewne ...

APELE DO CZYTELNIKA

Proszę się nie obawiać, nie mam zamiaru szczegółowo oma­wiać literatury dotyczącej problemu, jak się zmieniać, jest to zadanie zupełnie innej pracy, natomiast chciałbym scharaktery­zować pewne podejścia do problemu zawarte w tych pracach, że­by Czytelnik wiedział, czego może oczekiwać, i żeby ...

UJAWNIANIE UCZUĆ

Odnosi się wrażenie, że autorzy widzą pracę nad sobą w dość prosty sposób. Wygląda to mniej więcej tak: jeżeli Czytelnik czy słuchacz takiego apelu sam się przekona, że jest on słuszny, że mu odpowiada i zaakceptuje go, wówczas zmieni samego ...

IDEAŁ CZŁOWIEKA

Inni autorzy mogą propagować ideał człowieka wyrażającego otwarcie swoje uczucia, co z jednej strony jest korzystne dla zdrowia psychicznego (tłumione uczucia mogą prowadzić do róż­nego rodzaju zaburzeń), a z drugiej dla kształtowania szczerych, pozytywnych stosunków międzyludzkich. Nie jest moją sprawą ...

NASZA RZETELNOŚĆ

Jeżeli znany niemiecki filozof F. Nietzsche (26, s. 65) pisze: „rzetelności względem siebie jako też wszelkiej innej życzliwej nam istoty,- waleczności wobec nieprzyjaciela; wspaniałomyśl­ności wobec zwyciężonego; grzeczności — zawsze, oto czego wy­magają od nas cztery cnoty główne”, to Czytelnik akceptujący ...

KONCEPCJA ZMIAN

Innymi słowy, nie wydaje się, żeby koncepcja zmian polega­jąca na apelowaniu, a nawet akceptowaniu tych apeli była szcze­gólnie efektywna. Wpływa na to zarówno niejasność, na czym ma polegać zmiana, jak i brak informacji, w jaki sposób to czynić. Druga grupa ...

KONCENTRACJA ŚWIADOMOŚCI

 Autor instruuje Czytelnika, w jaki sposób powinien koncentrować się na własnej świadomości, czemu służy trening wewnętrznych dialogów, podczas którego człowiek niejako roz- dwaja się i rozmawia sam z sobą. Zalecenia Mellibrudy przypo­minają, a może wywodzą się z różnych form medytacji, ...

WĄTPLIWOŚCI

Ogólnie można powiedzieć, że przez wewnętrzną modyfikację procesów psychicznych — świadomych i podświadomych, które kontrolują nasze zachowania — modyfikujemy samych siebie. Jakie wątpliwości budzi takie podejście? Co można z niego wykorzystać?Jestem jak najdalszy od krytykowania takiego podejścia, od­noszę jednak wrażenie, ...

PODKREŚLENIE ZALET

Chciałbym jednak podkreślić dwie zalety tego rodzaju zabie­gów:  Wybór jakiejś cechy czy zachowania, które chcemy zmie­nić, wymaga bardzo dokładnego namysłu, zadania sobie różnych pytań. Również ocena zachodzących w nas zmian wymaga po­ważnego zastanowienia się nad tym, czy próby te są ...

PODEJŚCIE DO MODYFIKACJI

Biorąc pod uwagę wspomnianą wyżej wartość ćwiczeń relaksa- cyjnych, omówimy je bardziej szczegółowo w dalszej części pracy. Inne podejście do modyfikacji samego siebie, bardzo zbliżone do poprzedniego, a często nawet z nim łączone, polega na wykj> nywaniu określonych systemów ćwiczeń ...

LEPSZA KONCENTRACJA

Polepszyła się koncentracja. Mogłem pracować bardziej wydajnie i przez dłuższe odcinki czasu bez odczuwania psychicznego zmęczenia” (tłumaczenie S. M.). Dodajmy, że równie głębokie zmiany zaszły u autora, jeżeli chodzi o budowę ciała czy związane z nią cechy.Natomiast M. Minick, w ...